Ny aftale med PKA

I juni 2017 indgik bestyrelsen aftale med PKA, som medfører, at Pensionskassen for Farmakonomer er indtrådt i PKA-samarbejdet den 1. januar 2018.

Valget af PKA blev truffet efter kontakt med flere pensionskasser og administrationsselskaber og i den afsluttende del forhandlinger med to administrationsselskaber.

Pensionskassen for Farmakonomer har fået en aftale, der gør pensionskassen mere robust over for de krav, som stilles både fra medlemmer og myndigheder bl.a. i kraft af de stordriftsfordele, som PKA-samarbejdet giver. Det betyder, at pensionskassen får mulighed for at udvikle flere services, nye produkter til medlemmerne og reducere administrationsomkostningerne.

Pensionskassen fortsætter som selvstændig pensionskasse med egen bestyrelse, egen ansvarshavende aktuar og med generalforsamlingen som højeste myndighed.

Temadage

Bestyrelsen holdt seminar i efteråret, og diskuterede bl.a. pensionskassens forretningsmodel med PKA. Derudover fortalte PKA om produkter, service og investeringer.

Flere bestyrelsesmedlemmer deltog i 2017 på en temadag for alle bestyrelserne i PKA-samarbejdet. Digitalisering, IT-sikkerhed og nye persondataregler var blandt emnerne på temadagen. Bestyrelsen har fokus på digitaliseringens muligheder og på samtidig at have en ordentlig IT-sikkerhed.

Studietur

Bestyrelsen var i efteråret 2017 inviteret med på en fælles studietur til England med bestyrelserne fra de tre andre PKA-pensionskasser. Turens formål var at give en anden og bredere indgangsvinkel til den finansielle og politiske situation på en række af de områder, som indgår i bestyrelsens arbejde.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed. Generalforsamlingen beslutter pensionskassens vedtægtsændringer samt godkender pensionskassens regnskab. Herudover kan der være forslag fra medlemmer. Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen og være med til at bestemme.

Finanstilsynet på besøg

Finanstilsynet indledte ordinær inspektion af pensionskassen i foråret 2016 med afmelding for bestyrelsen i marts 2017.

Inspektionen gav anledning til justeringer i nogle af bestyrelsens politikker og retningslinjer samt dokumentationen for pensionskassens solvensopgørelse. Finanstilsynet vurderede, at de anvendte levetidsforudsætninger ikke for alle aldre var betryggende og påbød pensionskassen at anmelde et nyt tegningsgrundlag. Endelig vurderede Finanstilsynet, at pensionskassens tilsagn skulle sidestilles med pensionsprognoser og påbød pensionskassen at udarbejde pensionsprognoser, der efterlever kravene i god skik reglerne.

Yderligere skulle pensionskassen redegøre for en række forhold omkring risikoforrentning, fremrykkede udbetalinger, indregning af betingelser samt anvendelsen af bonusfordelingskonti.

Bestyrelsen har fulgt op på såvel påbud som redegørelser i 2017.

Pensionskassens ledelse

Bestyrelsen består af en formand og indtil 7 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden udpeges af Farmakonomforeningen. Generalforsamlingen vælger i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode af og blandt pensionskassens medlemmer.

Danmarks Apotekerforening er berettiget til at udpege 2 medlemmer.

Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening er berettiget til i fællesskab at udpege 2 sagkyndige medlemmer. Det ene af disse bestyrelsesmedlemmer skal besidde kvalifikationer inden for regnskab eller revision. Det andet af disse bestyrelsesmedlemmer, skal besidde særlig viden og erfaring inden for investering og/eller forsikring. Bestyrelsen skal til enhver tid have 2 medlemmer, der besidder de nævnte kvalifikationer.

Hvis bestyrelsen gennem Farmakonomforeningens udpegning af formanden, ved generalforsamlingsvalg eller ved Danmarks Apotekerforenings udpegning allerede har medlemmer med kvalifikationer inden for regnskab og/eller revision og/eller med særlig viden og erfaring inden for investering og/eller forsikring, kan Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening undlade at udpege det eller de sagkyndige medlemmer, foreningerne er berettiget til at udpege i fællesskab.

Bestyrelsens næstformand vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Bestyrelsen henstiller, i forbindelse med foreningernes udpegning af bestyrelsesmedlemmer, at man sikrer en ligelig kønsfordeling.

Udpeget af Farmakonomforeningen

  • Henrik Klitmøller Rasmussen, formand (særlig forsikringskyndig)

Udpeget af Danmarks Apotekerforening

  • Apoteker Jørgen Moestrup
  • Apoteker Jesper Gulev Larsen

Generalforsamlingsvalgt

  • Farmakonom Christina Durinck, næstformand
  • Farmakonom Susanne Engstrøm
  • Farmakonom Lisa Wieweg Rosendahl

Udpeget af Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen i fællesskab

  • Bjarne Fabienke, (udtrådt pr. 31. december 2017 af bestyrelsen og revisionsudvalget)
  • Susanne Kure, revisionsudvalgsformand (udpeget pr 1. januar 2018)

 

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har to medlemmer.

Formand for revisionsudvalget er Susanne Kure, som er professionelt bestyrelsesmedlem og konsulent. Susanne Kure opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Det andet medlem af revisionsudvalget er Susanne Engstrøm.

Bestyrelseshonorar 2017

Formandens honorar er 190.000 kr. og næstformandens honorar er 100.000 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 50.000 kr. og revisionsudvalgsformandens honorar er 130.000 kr.

Bestyrelsen er aflønnet med fast vederlag. Formanden har dog i 2017 modtaget et tillæg på 100.000 kr., som følge af pensionskassens drøftelser med andre pensionskasser om fremtidigt samarbejde. Drøftelser, som afsluttedes med indgåelse af aftale med PKA pr. 1. januar 2018.

Direktion

Som følge af aftalen med PKA er pensionskassens konstituerede direktør Henrik Bernhardt fratrådt pr. 1. januar 2018 samtidig med, at Peter Damgaard Jensener indtrådt som pensionskassens nye direktør.

Ansvarshavende aktuar

Steen Ragn er ansvarshavende aktuar i pensionskassen.